GIAC 2019

“Dealing with Uncertainty : The Future of Insurance”

โครงการประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

โครงการประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [1st General Insurance Academic Conference (GIAC2019)]

“Dealing with Uncertainty : The Future of Insurance”

ประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันวินาศภัย คณะพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย สมาคม ประกันวินาศภัยไทย และมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรประกันภัย (MOU)  กับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย และมหาวิทยาลัย 12 แห่ง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลิตบุคลากรประกอบกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เสนอไว้ในงานประชุมสัมมนา ProNic#2 (Professional Non-Life Insurance Camp) ว่าจะร่วมมือกันจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าด้านประกันวินาศภัยตลอดจนรักษาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทยกับมหาวิทยาลัย จึงกำหนดให้จัดประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัยขึ้นและจัดประจำทุกปี

  1. เพื่อเป็นเวทีให้ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักประกันภัย ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นจากการศึกษาวิจัย
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับวิชาการทางด้านการประกันวินาศภัย หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย
  3. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย และวิชาการประกันวินาศภัยระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ และภาคธุรกิจ
  4. เพื่อนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ไปประยุกต์ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา และสามารถนำผลงานวิจัยไปต่อยอดกับธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท

จัดการประชุม สัมมนา และนำเสนอผลงานการศึกษา งานวิจัยด้านประกันวินาศภัย โดยนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

  1. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ โดยแขกรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันวินาศภัย
  2. การนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยายของคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ

นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานด้านการประกันวินาศภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมหรือนำเสนอผลงาน ดูรายละเอียดได้ที่ giac2019.tgia.org

  1. เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักประกันภัย ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นจากการศึกษาวิจัย
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับวิชาการทางด้านการประกันวินาศภัย หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย
  3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย และวิชาการประกันวินาศภัยระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ และภาคธุรกิจ
  4. สามารถนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ไปประยุกต์ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา และสามารถนำผลงานวิจัยไปต่อยอดกับธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

งาน

วันดำเนินการ

หมายเหตุ

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ

1 กันยายน 2561

 

2. วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ (Abstract) หรือโครงร่างงานวิจัย (Proposal)  ผ่านระบบออนไลน์

30 พฤจิกายน 2561

ทยอยแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อดำเนินการแก้ไข

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงาน

15 มกราคม 2562 

4. วันสุดท้ายของการส่งผลงาน (Full paper) ผ่านระบบออนไลน์

30 มกราคม 2562

5. วันสุดท้ายของการส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไข

27 กุมภาพันธ์ 2562

 

6. วันสุดท้ายของการลงทะเบียน

28 กุมภาพันธ์ 2562

 

7. จัดประชุมวิชาการ

11 มีนาคม 2562