GIAC 2019

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อถูกนำเสนอในโครงการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
วันจันท์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 08:30 – 17:30 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท

1 ผลกระทบของการรับรู้คุณค่าด้านราคาและคุณภาพต่อความตั้งใจซื้อประกันภัยการเดินทาง
2 การทำประกันสุขภาพในวัยทำงาน
3 การออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับสวนยางพาราในประเทศไทย
4 การออกแบบกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองเงินสูญหายผ่านการใช้งานแอพพลิเคชั่น โมบาย แบงก์กิ้ง
5 การออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยดวงชะตาซึ่งเป็นวัฒนธรรมด้านความเชื่อถือของชาวไทย
6 การพยากรณ์จำนวนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ Holt-Winters, ARIMA และ ARIMAX
7 การจำลองรูปแบบส าหรับค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจด้วยข้อมูลที่ถูกเซ็นเซอร์ทางด้านขวา
8 การพยากรณ์การต่อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 โดยใช้ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกส์และตัวแบบป่าสุ่ม
9 เว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องการประกันวินาศภัย และ การคำนวณเบี้ยประกันเบื้องต้น
10 การประมาณเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ที่มีการจำกัดผลรวมของค่าความรับผิดส่วนแรกโดยวิธีการจำลองมอนติคาร์โล
11 การประยุกต์การแจกแจงลินด์ลีย์ถ่วงน้ำหนักสำหรับการสร้างแบบจำลองการประกันภัยรถยนต์โดยใช้เกณฑ์ AIC และ BIC
12 การจำลองรูปแบบระยะเวลารอคอยและจำนวนค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยรถยนต์ด้วยการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียลถ่วงน้ำหนัก
13 Startup กับการสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจประกันภัย ยุค Thailand 4.0
14 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
15 การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีการของโมเมนต์และวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดของความเสียหายสำหรับค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัย
16 การวิเคราะห์การแจกแจงความล่าช้าของเที่ยวบินขาออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง
17 การจัดการความเสี่ยงต่อหลักสูตร กรณีศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
18 ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลต่อธุรกิจประกัน วินาศภัยของประเทศไทย
19 ระดับความเสี่ยงทางการเงินที่ส่งผลต่อการปิดกิจการประกันวินาศภัยของประเทศไทย
20 การประมาณค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะของโรคร้ายแรงโดยใช้อัตราความชุกในประเทศไทย
21 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยในช่วง 7 วันอันตราย
22 การวัดการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยขอบริษัทในกลุ่ม SET50
23 ตัวประมาณดัชนีหางสำหรับข้อมูลความเสียหายจากอัคคีภัย
24 การออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับชดเชยรายได้จากการว่างงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
25 การประเมินมูลค่าจำนวนเงินเอาประกันภัยของประกันภัยรถยนต์ด้วยตัวแบบทางสถิติ

ขอความกรุณาให้ท่านส่งบทความฉบับเต็มโดยไม่ต้องระบุชื่อของผู้เขียนในบทความ และบันทึกอยู่ในรูปของไฟล์ต้นแบบนามสกุล .docx   .doc หรือ .pdf  ที่มีเนื้อหา ตาราง และภาพประกอบอยู่ในไฟล์เดียวกัน ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562

บทความของท่านต้องมีรูปแบบตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ท่านสามารถดูได้จาก https://giac2019.tgia.org/submission/ ที่หัวข้อ ข้อกำหนดของบทความต้นฉบับ (Manuscript Requirements)”