GIAC 2019
กำหนดการ โครงการประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  “Dealing with Uncertainty: The Future of Insurance” วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ
เวลา หัวข้อ สถานที่
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ห้องบอลรูม
09.00 – 09.20 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย
โดย นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
09.20 – 09.40 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย
โดย ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
09.40 – 10.40 น. ปาฐกถาพิเศษ “Dealing with Uncertainty: The Future of Insurance”
โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
10.40 – 11.00 น. – รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ – ด้านหน้าห้องบอลรูม
11.00 – 12.30 น. Parallel Session
1. การประยุกต์ใช้ Semiparametric Generalized linear Models กับข้อมูลทางการประกันภัย
2. ตัวประมาณดัชนีหางสำหรับข้อมูลความเสียหายจากอัคคีภัย
3. การประมาณค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะของโรคร้ายแรงโดยใช้อัตราความชุกในประเทศไทย
4. ระดับความเสี่ยงทางการเงินที่ส่งผลต่อการปิดกิจการประกันวินาศภัยของ ประเทศไทย
ห้องแลนด์มาร์ค 1
1. สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยในช่วง 7 วันอันตราย
3. ผลกระทบของการรรับรู้คุณค่าด้านราคาและคุณภาพต่อความตั้งใจซื้อประกันภัยการเดินทาง
4. ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลต่อธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทย
ห้องแลนด์มาร์ค 2
1. ต้นทุนความเสียหายอ้างอิงสำหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแยกประเภทการซ่อม
2. การประยุกต์การแจกแจงลินด์ลีย์ถ่วงน้ำหนักสำหรับการสร้างแบบจำลอง การประกันภัยรถยนต์ด้วยการใช้เกณฑ์ AIC และ BIC
3. การจำลองรูปแบบระยะเวลารอคอยและจำนวนค่าสินไหมทดแทนสำหรับ การประกันภัยรถยนต์ด้วยการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียลถ่วงน้ำหนัก
4. การประมาณเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ที่มีการจำกัดผลรวมของค่าความ รับผิดส่วนแรกโดยวิธีการจำลองมอนติคาร์โล
ห้องแลนด์มาร์ค 3
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ด้านหน้าห้องบอลรูม
13.30 – 15.30 น. 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
2. การพยากรณ์จำนวนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ Holt-Winters, ARIMA และ ARIMAX
3. การประเมินมูลค่าจำนวนเงินเอาประกันภัยของประกันภัยรถยนต์ด้วยตัวแทบ ทางสถิติ
4. การพยากรณ์การต่ออายุประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 โดยใช้ตัวแบบถดถอย โลจิสติกส์และตัวแบบป่าสุ่ม
5. การจำลองรูปแบบสำหรับค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจด้วยข้อมูลที่ถูกเซ็นเซอร์ทางด้านขวา
ห้องแลนด์มาร์ค 1
1. Startup กับการสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจประกันภัยยุค Thailand 4.0
2. การวัดการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทในกลุ่ม SET50
3. เว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องการประกันวินาศภัยและการคำนวณเบี้ยประกันเบื้องต้น
4. การออกแบบกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองเงินสูญหายผ่านการใช้งานแอพพลิเคชั่น โมบาย แบงก์กิ้ง
5. การออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับสวนยางพาราในประเทศไทย
ห้องแลนด์มาร์ค 2
1. การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีการของโมเมนต์และวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดของความเสียหายสำหรับค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัย
2. การออกแบบกรมธรรมประกันภัยสำหรับชดเชยรายได้จากการว่างงานนักศึกษา ในระดับปริญญาตรีของประเทศไทย
3. การออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยดวงชะดาซึ่งเป็นวัฒนธรรมด้านความเชื่อถือ ของชาวไทย
4. การวิเคราะห์การแจกแจงความล่าช้าของเที่ยวบินขาออกจากท่าอากาศยาน ดอนเมือง
ห้องแลนด์มาร์ค 3
15.30-15.40 น. รับประทานอาหารว่าง ชา – กาแฟ ด้านหน้าห้องบอลรูม
15.40-16.20 น. มอบรางวัล Best Oral Presentation Award กล่าวปิดการประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ห้องบอลรูม

ขั้นตอนงานวิชาการ

กำหนดการ

หมายเหตุ

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ

1 กันยายน 2561

 

2. วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ (Abstract) หรือโครงร่างงานวิจัย (Proposal)  ผ่านระบบออนไลน์

30 พฤศจิกายน 2561

ทยอยแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อดำเนินการแก้ไข

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงาน

15 มกราคม 2562

4. วันสุดท้ายของการส่งผลงาน (Full paper) ผ่านระบบออนไลน์

30 มกราคม 2562

5. วันสุดท้ายของการส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไข

27 กุมภาพันธ์ 2562

 

6. วันสุดท้ายของการลงทะเบียน

28 กุมภาพันธ์ 2562

 

7. จัดประชุมวิชาการ

11 มีนาคม 2562