โครงการประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

1st General Insurance Academic Conference

“Dealing with Uncertainty : The Future of Insurance”

ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย และมหาวิทยาลัย 12 แห่ง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลิตบุคลากรประกอบกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เสนอไว้ในงานประชุมสัมมนา ProNic#2 (Professional Non-Life Insurance Camp) ว่าจะร่วมมือกันจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าด้านประกันวินาศภัยตลอดจนรักษาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทยกับมหาวิทยาลัย จึงกำหนดให้จัดประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัยขึ้นและจัดประจำทุกปี